[1]
میرقادریس.ف.ا., جلیليم.ح. and زیبندهم. 2020. Symbol in Ali Fouda’s Poetry. LANGUAGE ART. 5, 3 (Sep. 2020), 81-96. DOI:https://doi.org/10.22046/LA.2020.17.