[1]
سلیمی ح. 2021. شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LANGUAGE ART. 6, 2 (Jun. 2021).