(1)
طالب زادهس.; صابریع.; محمدبیگید. ش. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LA 2021, 6.