(1)
محمدبیگی د. ش.; صابری ع.; طالب زاده س. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LA 2021, 6.