(1)
سلیمی ح. شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LA 2021, 6.