میرقادریس. ف. ا., جلیليم. ح., & زیبندهم. (2020). Symbol in Ali Fouda’s Poetry. LANGUAGE ART, 5(3), 81-96. https://doi.org/10.22046/LA.2020.17