محمدبیگی د. ش., صابری ع., & طالب زاده س. (2021). خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LANGUAGE ART, 6(2). Retrieved from https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190