سلیمی ح. (2021). شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LANGUAGE ART, 6(2). Retrieved from https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204