محمدبیگی د. ش.; صابری ع.; طالب زاده س. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LANGUAGE ART, [S. l.], v. 6, n. 2, 2021. Disponível em: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190. Acesso em: 20 sep. 2021.