طالب زادهس.; صابریع.; محمدبیگید. ش. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LANGUAGE ART, v. 6, n. 2, 2 jun. 2021.