سلیمیح. شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LANGUAGE ART, v. 6, n. 2, 2 jun. 2021.