جلیلی سچه گانیراضیه, and راستگوفرسید محمد. 2019. “The Properties of the Lutys Language”. LANGUAGE ART 4 (4), 95-120. https://doi.org/10.22046/LA.2019.23.