مختاریمسروره, and مهریبهروز. 2020. “Song of the Seas”. LANGUAGE ART 5 (2), 7-30. https://doi.org/10.22046/LA.2020.07.