میرقادریسید فضل الله, جلیليمحمد حسن, and زیبندهمرضیه. 2020. “Symbol in Ali Fouda’s Poetry”. LANGUAGE ART 5 (3), 81-96. https://doi.org/10.22046/LA.2020.17.