محمدبیگی دکتر شاهرخ, صابری علی, and طالب زاده سکینه. 2021. “خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی”. LANGUAGE ART 6 (2). https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190.