سلیمی حسین. 2021. “شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب”. LANGUAGE ART 6 (2). https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204.