میرقادریس. ف. ا., جلیليم. ح. and زیبندهم. (2020) “Symbol in Ali Fouda’s Poetry”, LANGUAGE ART, 5(3), pp. 81-96. doi: 10.22046/LA.2020.17.