طالب زادهس., صابریع. and محمدبیگید. ش. (2021) “خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی”, LANGUAGE ART, 6(2). Available at: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190 (Accessed: 15June2021).