سلیمیح. (2021) “شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب”, LANGUAGE ART, 6(2). Available at: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204 (Accessed: 15June2021).