[1]
جلیلی سچه گانیر. and راستگوفرس. م., “The Properties of the Lutys Language”, LA, vol. 4, no. 4, pp. 95-120, Dec. 2019.