[1]
میرقادریس. ف. ا., جلیليم. ح., and زیبندهم., “Symbol in Ali Fouda’s Poetry”, LA, vol. 5, no. 3, pp. 81-96, Sep. 2020.