[1]
محمدبیگی د. ش., صابری ع., and طالب زاده س., “خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی”, LA, vol. 6, no. 2, Jun. 2021.