[1]
طالب زادهس., صابریع., and محمدبیگید. ش., “خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی”, LA, vol. 6, no. 2, Jun. 2021.