[1]
سلیمی ح., “شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب”, LA, vol. 6, no. 2, Jun. 2021.