جلیلی سچه گانیر., and راستگوفرس. م. “The Properties of the Lutys Language”. LANGUAGE ART, Vol. 4, no. 4, Dec. 2019, pp. 95-20, doi:10.22046/LA.2019.23.