میرقادریس. ف. ا., جلیليم. ح., and زیبندهم. “Symbol in Ali Fouda’s Poetry”. LANGUAGE ART, Vol. 5, no. 3, Sept. 2020, pp. 81-96, doi:10.22046/LA.2020.17.