طالب زادهس., صابریع., and محمدبیگید. ش. “خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی”. LANGUAGE ART, Vol. 6, no. 2, June 2021, https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190.