سلیمیح. “شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب”. LANGUAGE ART, Vol. 6, no. 2, June 2021, https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204.