میرقادریسید فضل الله, جلیليمحمد حسن, and زیبندهمرضیه. “Symbol in Ali Fouda’s Poetry”. LANGUAGE ART 5, no. 3 (September 1, 2020): 81-96. Accessed January 23, 2021. https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/181.