سلیمیحسین. “شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب”. LANGUAGE ART 6, no. 2 (June 2, 2021). Accessed June 15, 2021. https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204.