1.
طالب زادهس, صابریع, محمدبیگیدش. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LA [Internet]. 2Jun.2021 [cited 15Jun.2021];6(2). Available from: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190