1.
محمدبیگی دش, صابری ع, طالب زاده س. خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LA [Internet]. 2021 Jun. 2 [cited 2021 Sep. 20];6(2). Available from: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/190