1.
سلیمیح. شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LA [Internet]. 2Jun.2021 [cited 15Jun.2021];6(2). Available from: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204