1.
سلیمی ح. شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب. LA [Internet]. 2021 Jun. 2 [cited 2021 Sep. 20];6(2). Available from: https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/204